Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti My Lux Paw s.r.o.

so sídlom Vendelínska 51/49, 900 55 Lozorno

IČO 44 986 459, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 61861/B

predávajúci:

Obchodné meno:
My Lux Paw s.r.o.
sídlo:
Vendelínska 51/49, 900 55 Lozorno, Slovenská republika
ičo:
44 986 459
ič dph:
SK2022939743
e-mailová adresa:
info@myluxpaw.sk , info@myluxpaw.com
tel. kontakt:
+421 901 923 582
IBAN:
SK35 0200 0000 0039 4197 1259
e-shop:
www.myluxpaw.com
Zápis v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 61861/B

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti My Lux Paw s.r.o., so sídlom Vendelínska 51/49, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, IČO 44 986 459, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 61861/B (ďalej aj „My Lux Paw“) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.06.2018.

My Lux Paw si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia. Zmeny týchto VOP budú zverejnené na internetovej stránke www.myluxpaw.com. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.

Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP platia pre nákup v internetovom obchode www.myluxpaw.com.

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti My Lux Paw ako Predávajúceho a Zákazníka – spotrebiteľa ako kupujúceho (ďalej len „Zákazník“), a to pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou My Lux Paw a Zákazníkmi sa riadia slovenským právom.

Zákazníkom je fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a uzatvára zmluvu s My Lux Paw.

Predávajúcim je spoločnosť My Lux Paw s.r.o., so sídlom Vendelínska 51/49, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, IČO 44 986 459, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 61861/B

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Zákazníka, najmä využitím webového sídla a elektronickej pošty (ďalej len kúpna zmluva).

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Spôsob objednania tovaru

  • Predávajúci sa zaväzuje pred odoslaním objednávky zo strany Zákazníka, jasne a zrozumiteľne informovať Zákazníka:
  • o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby,
  • o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta,
  • nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky;
  • o tom, že kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ako aj o podmienkach vypovedania zmluvy.

K objednaniu tovaru Zákazníkom dochádza vložením vybraného tovaru do nákupného košíka a vyplním objednávkového formulára. Odoslanie vyplnenej objednávky Zákazníkom sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky Predávajúceho v e-shope. Po odoslaní objednávky nie je možné objednávku dodatočne meniť ani upravovať. Potvrdenie prijatej objednávky bude Zákazníkovi zaslané automaticky e-mailom. Prílohou tohto potvrdenia bude aktuálne znenie VOP, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a súhrn objednávky. Na e-mailovú adresu Zákazníka budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.